Tuesday, September 9, 2008

Happy Birthday Simon!

.090908.

Happy Birthday to Abang Simon!! =D

simonso copy

*LOL... photo taken from his blog @ simonso*